ثبت احوال نوین

خبر فوری

کارت ملی هوشمند درراه است

-------------------------------------------------------------------------------

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱ تیر۱۳۸۹ساعت ۱:۴۲ قبل از ظهر  توسط بهروزفیاضی  | 

فرم درخواست تغییر نام

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱ تیر۱۳۸۹ساعت ۱:۵ قبل از ظهر  توسط بهروزفیاضی  | 

برابر ماده 20 قانون ثبت احوال کشور :

- انتخاب نام با اعلام کننده است ، برای نام گذاری یک نام ساده یا مرکب ( حسین ، محمد مهدی ، و مانند آن ) که عرفاً یک نام محسوب می شود انتخاب خواهد شد.

- انتخاب نامهائی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می‌گردد و همچنین عناوین و القاب و نامهای زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است .

- تشخیص نامهای ممنوع با شورایعالی ثبت احوال می باشد و این شورا نمونه های آن را تعیین و به سازمان اعلام میکند .
- انتخاب نام در مورد اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است .

- ذکر سیادت در اسناد سجلی ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یا جد پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان با دلائل شرعی ثابت گردد الزامی است ، مگر کسانیکه خود را سید ندانند و یا عدم سیادت آنان شرعاً احراز شود .

نامهای قابل تغییر بشرح ذیل می باشد :

بموجب ماده 20 قانون ثبت احوال و تبصره های آن انتخاب نامهای زیر ممنوع و دارندگان آنها می توانند با رعایت مقررات مربوطه نسبت به تغییر آن اقدام نمایند .

1 - نامهائی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می گردد .مانند : " عبدالات ، عبدالعزی "
( لات و عزی نام دو بت در مکه معظمه دوران قبل از اسلام است )

2 - اسامی مرکبی که عرفا" یک نام محسوب نمی شوند ( اسامی مرکب ناموزون )
مانند : " سعید بهزاد ، شهره فاطمه ، حسین معروف به کامبیز و ...."

3 - عناوین - اعم از عناوین لشکری و یا کشوری و یا ترکیبی از اسم و عنوان .مانند : " سروان ، سرتیپ ، دکتر ، شهردار و یا سروان محمد و و شهردار علی "

4 - القاب - اعم از ساده و مرکب . مانند : " ملک الدوله ، خان ، یا شوکت الملک ، حاجیه سلطان و سلطانعلی "

5 - اسامی زننده و مستهجن - زننده و مستهجن آندسته از نامهائی است که بر حسب زمان ، مکان یا مورد بدلایل و جهات زیر برای دارنده آن زننده و مستهجن باشد و مراتب به تأیید شورایعالی برسد .
5 - 1 - نامهائیکه معرف صفات مذموم و مغایر با ارزشهای والای انسانی است .
مانند : گرگ ، قوچی و ...."
5 - 2 - نامهائیکه با عرف و فرهنگ غالب و مقدسات مذهبی مردم مغایر باشد .
مانند " لات ، خونریز ، چنگیز و ... "
5 - 3 - نامهائیکه موجبات اشاعه و ترویج فرهنگ بیگانه گردد .
مانند : " وانوشکا ، ژاکاردو ، شاهدوست و .... "
5 - 4 - نامهائیکه موجب تحقیر اشخاص بوده و یا معنای لغوی آن در جامعه قابل پذیرش نباشد .
مانند : " صد تومانی ، کنیز ، گدا و ... "

6 - اسامی نامتناسب با جنس .
مانند : " ماشاءاله برای اناث و یا انتخاب نام اشرف و یا اکرم برای افراد ذکور"

7 - حذف کلمات زائد و غیر ضروری در نام اشخاص .
مانند : " قلی ، غلام ، گرگ ، ذولف و قوچ "

8 - تصحیح اشتباهات املائی در نام اشخاص که بدلیل عدم آشنائی مامور با لهجه ها و الفاظ و معانی محلی و یا ناشی از تلفظ اظهار کننده پیش آمده .
مانند : " زهراب به سهراب و یا منیجه به منیژه و یا ... "

9 - هم نام بودن فرزند با پدر و یا مادر در یک خانواده .

10 - هم نام بودن برادران و یا خواهران در یک خانواده .

11 - تغییر نامها از صورت عربی به شکل فارسی از قبیل رحمن به رحمان ، اسمعیل به اسماعیل ، اسحق به اسحاق و ...

12 - تغییر نام کسانیکه با تأیید مراجع ذیصلاح به دین مبین اسلام مشرف می شوند .

13 - تغییر نام کسانیکه نام آنها اسامی ایام هفته باشد

14 - تغییر نام کسانیکه تغییر جنسیت داده و دادگاه صالحه حکم به تغییر نوع جنس در اسناد سجلی و شناسنامه آنان صادر نموده است .
پیشوند " عبد " خاص اسامی و صفات ذات پروردگار است و در سایر موارد متقاضی می تواند تقاضای حذف آنرا بنماید .


هر یک از اشخاص زیر با رعایت موارد نامهای قابل تغییر می توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به درخواست تغییر نام اقدام نمایند .

1 - اشخاص 18 سال به بالا .

2 - افراد کمتر از 18 سال که دارای حکم رشد باشند .

3- پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال.

4- سرپرست قانونی ( قیم ، امین ، وصی ) برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد.

 مدارک مورد نیاز:

1 - ارائه اصل شناسنامه و دو برگ تصویر آن.

2 - تکمیل فرم درخواست تغییر نام. (فرم شماره 5)

3 - پرداخت هزینه  متعلقه طبق تعرفه جاری.

 نحوه مراجعه:

1 - برای تغییر نام کلیه ادارات ثبت احوال سراسر کشور آمادگی دریافت مدارک یاد شده را در ساعات و ایام اداری دارند.
ضمنا" تنظیم و تسلیم درخواست تغییر نام در غیر از محل صدور شناسنامه بلامانع است که در این گونه موارد پس از پذیرش درخواست و ارسال آن به اداره ذیربط (محل صدور شناسنامه ) و طرح در هیات حل اختلاف (فرم شماره 6)  اقدام لازم معمول و نتیجه جهت اطلاع متقاضی به اداره ارسال کننده اعلام خواهد شد.

2 - نظر به اینکه درخواست تغییر نام می بایست در هیات حل اختلاف اداره ذیربط (محل صدور شناسنامه ) مطرح و نسبت به آن با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اتخاذ تصمیم گردد . فلذا موافقت با تغییر نام مورد درخواست موکول به رای صادره از سوی هیات حل اختلاف خواهد بود .

3 - پس از وصول رای هیات حل اختلاف بشرح ذیل اقدام خواهد شد.
الف : در صورتی که رای صادره بر له ( موافق ) خواسته درخواست کننده صادر شده باشد پس از رؤیت متقاضی و تقاضای اجراء نسبت به تعویض شناسنامه با نام جدید اقدام خواهد شد.
ب : چنانچه رای صادره بر علیه ( مخالف ) خواسته درخواست کننده صادر شده باشد متقاضی پس از رؤیت آن در صورت تمایل می تواند باستناد ماده 4 قانون ثبت احوال ظرف مهلت مقرر ( 10 روز از تاریخ ابلاغ ) نسبت به تصمیم متخذه به دادگاه محل اقامت خود مراجعه و اعتراض نماید.

توصیه های ضروری:
حدیث نبوی : بر پدر و مادر است که نام نیکو بر فرزند خود بگذارد.

 

 

 

 

 

 

برابر ماده 997 قانون مدنی :


هر کس باید دارای نام خانوادگی باشد.
بموجب ماده 40 قانون ثبت احوال تغییر نام خانوادگی اشخاص منحصرا" با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود .


برابر ماده 41 قانون ثبت احوال :


- نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر می باشد .

- دارنده حق تقدم نام خانوادگی کسی است که برای اولین بار در قلمرو هر اداره ثبت احوال مستقل نام خانوادگی خاصی بنام او ثبت و مختص او شناخته شده باشد .

- حق تقدم نام خانوادگی پس از فوت دارندگان آن به ورثه قانونی او منتقل می شود ، دارنده حق تقدم نام خانوادگی یا وارث قانونی اومی‌توانند اجازه استفاده از نام خانوادگی خود را به اشخاص دیگر مشروط به آنکه محل صدور شناسنامه آنان یکی باشد بدهند .

 

+ نوشته شده در  جمعه ۸ آذر۱۳۸۷ساعت ۰:۵۳ قبل از ظهر  توسط بهروزفیاضی  | 

چگونگی تعویض شناسنامه در قبال ارایه شناسنامه

تعویض شناسنامه در هر یک از حالات زیر صورت می گیرد:

1- تعویض شناسنامه های نمونه قدیم دراجرای قانون ثبت احوال
  الف) با ارائه شناسنامه نمونه قدیم
  ب) بدون ارائه شناسنامه نمونه قدیم

2- تعویض شناسنامه های نمونه جدیدمستعمل.

3- تعویض شناسنامه ناشی‌از اجرای احکام صادره از محاکم دادگستری، تصمیمات متخذه هیاتهای حل اختلاف ، آرای صادره از کمیسیونهای تشخیص سن یا مصوبات نام خانوادگی .

4- تجدید شناسنامه پس از رسیدن فرد به سن  30 سالگی  جهت تعویض عکس .

5- تعویض شناسنامه پس از رسیدن فرد به 15 سال تمام

   

 

 


هر یک از اشخاص زیرمی توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال سراسر کشور، نسبت به تنظیم و امضاء برگ درخواست تعویض شناسنامه( فرم شماره 1 ) و دریافت شناسنامه جدید اقدام نمایند.
 

1- اشخاص 18 سال به بالا 
2- افراد کمتر از 18 سال که دارای حکم رشد باشند
3- پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال
4- مادر تا زمانی که در قید زوجیت پدر طفل باشد با ارائه شناسنامه خود 
5- سرپرست قانونی ( قیم ، امین ، وصی ) برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستندکه سمت او احراز گردیده باشد 


 

 


مدارک مورد نیاز     

2) تعویض شناسنامه نمونه جدید مستعمل
   1. اصل شناسنامه.
   2. سه قطعه عکس 4×3 تمام رخ جدید ( برای اشخاص 15 سال به بالا ) 
   3. پرداخت هزینه متعلقه طبق تعرفه جاری. 
   4. چنانچه شناسنامه ای که جهت تعویض ارائه می شود فاقد عکس باشد ارائه اصل و تصویر مدارک معتبر عکسدار از قبیل ( گذرنامه ، کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت ، گواهینامه رانندگی ، کارنامه عکسدار دوره های تحصیلی راهنمایی به بالا ، معرفی نامه عکسدار محصلین از سوی مدرسه ای که مشغول تحصیل می‌باشند یا کارت شناسایی عکسدار کارکنان دوایر دولتی باذکر مشخصات سجلی ) الزامی است .ضمناً پس از تطبیق اصل و تصویرمدارک معتبر یاد شده، اصل مدرک مسترد میگردد.
   - چنانچه صاحب شناسنامه فاقد هر یک از مدارک مذکور در بند4 باشد از طریق معرفی وی به نیروی انتظامی، درخواست تأیید عکس خواهد شد .
   - کارمندان دولت و یا کسبه(با جواز کسب) می توانند نسبت به تآیید هویت در ظهر عکسهای دارنده شناسنامه اقدام نمایند.

نحوه مراجعه 


برای تعویض شناسنامه کلیه ادارات ثبت احوال سراسرکشور آمادگی دریافت مدارک یاد شده را در ساعات و ایام اداری دارند .     
ضمناٌ درخواست تعویض شناسنامه در غیر از محل صدور شناسنامه بلامانع است که در این گونه موارد پس از تنظیم درخواست و آن به اداره ذیربط (محل صدور شناسنامه ) نسبت به تعویض و تحویل آن اقدام خواهد شد. 

توصیه های ضروری:
 
1- از آنجائیکه شناسنامه منحصرا" مطابق مندرجات سند سجلی صادر خواهد شد لذا بهنگام دریافت شناسنامه تعویض شده 
2- آنرا  بدقت مطالعه و چنانچه نواقصی مشاهده شد از دریافت آن تا رفع مغایرت خودداری شود . 
 شناسنامه اشخاص باید در سن سی سالگی تمام با عکس همانسال صاحب آن تجدید ( تعویض ) شود .   
3- از آنجائیکه شناسنامه سند هویت اشخاص می باشد برای حفظ حقوق خود بدقت از آن نگهداری نمایید
4- ودیعه گرفتن و ودیعه گذاردن شناسنامه تحت هر شرایطی ممنوع است  

تعاریف و مفاهیم  


1- قیم
نماینده قانونی محجور که از طرف مقامات صلاحیتدار قضائی در صورت نبودن ولی قهری (پدر- جدپدری) و وصی جهت انجام امور او تعیین می گردد

2- وصی
3- امین

امین کسی است که جهت انجام امور محجور در زمان نبودن ولی قهری (پدر-جدپدری) ویا در مواردیکه ولی بنا به دلایلی قادر به اداره امور محجور تحت ولایت خود نباشد موقتاً از طرف مقامات صلاحیتدار قضائی جهت انجام امور مربوط به محجورکه در قانون ذکر گردیده منصوب می گردد.

4- محجور

اشخاص ذیل محجور میباشند :

1. صغار (کمتر از 18 سال تمام )
2. اشخاص غیر رشید
3. مجانین

 

+ نوشته شده در  جمعه ۸ آذر۱۳۸۷ساعت ۰:۴۳ قبل از ظهر  توسط بهروزفیاضی  | 

برابر ماده 36 قانون ثبت احوال کشور:

شناسنامه های افرادی که به سن 15 سال تمام می رسند باید ملصق به عکس همان سال صاحب آن شود .

شناسنامه اولیه باید در سی سالگی تمام با عکس همان سال صاحب آن تجدید شود صاحب شناسنامه پس از رسیدن به سن سی سال مکلف است ظرف یکسال برای تجدید آن مراجعه نماید.

  هر یک از اشخاص زیر می توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به ارائه درخواست  الصاق عکس به شناسنامه(فرم شماره 4) اقدام نمایند .


1- اشخاص 15 سال به بالا .

2- افراد کمتر از 15 سال که دارای حکم رشد باشند .

3- پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت افراد 15 تا 18 سال تمام .

4- سرپرست قانونی ( قیم ، امین ، وصی ) برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد .

  مدارک مورد نیاز


1- ارائه اصل شناسنامه .

2- دو قطعه عکس 4×3 تمام رخ جدید با درج مشخصات سجلی (نام ، نام خانوادگی)، شماره شناسنامه ، تاریخ تولد ، محل صدور) در ظهر آن .

3- اصل و تصویر مدارک عکسدار از قبیل ( معرفی نامه عکسدار از مؤسسات آموزشی دولتی ، کارنامه عکسدار دوره های تحصیلی راهنمایی به بالا ) .

4- تأیید تعلق عکس به صاحب شناسنامه توسط افراد زیر مورد قبول می باشد .
- کارکنان رسمی دولت و مأمورین نظامی و انتظامی با ارائه کارت شناسائی معتبر
بدیهی است پدر یا مادر که کارمند دولت باشند می توانند با ارائه کارت شناسائی عکس فرزند خود را تأیید نمایند .
- کسبه با پروانه معتبر کسب .
چنانچه صاحب شناسنامه قادر به ارائه مدارک و یا معرفی اشخاص یاد شده فوق نباشد ، اداره ثبت احوال فرد مورد نظر را به حوزه انتظامی محل سکونت جهت تأیید عکس معرفی می نماید .

5 - پرداخت هزینه  متعلقه طبق تعرفه جاری.

 

نحوه مراجعه


برای الصاق عکس به شناسنامه کلیه ادارات ثبت احوال سراسر کشور آمادگی دریافت مدارک و الصاق عکس به شناسنامه ها را در

ساعات و ایام اداری داشته و در صورت تکمیل بودن مدارک ظرف همانروز الصاق عکس به شناسنامه انجام خواهد شد .

 توصیه های ضروری


- چنانچه به هر دلیلی عکس الصاقی به شناسنامه ها جدا و مفقود گردد الصاق عکس مجدد به این گونه شناسنامه ها امکان پذیر نیست و می بایست شناسنامه تعویض گردد .
- توصیه می شود که زمینه عکس ارائه شده روشن بوده و حتی الامکان از عکس های سیاه و سفید استفاده شود .
- عکس بانوان باید با رعایت حجاب اسلامی بوده و گردی صورت کاملا" مشخص باشد .
- الصاق عکس به شناسنامه های مخدوش مقدور نمی باشد .

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه ۸ آذر۱۳۸۷ساعت ۰:۳۶ قبل از ظهر  توسط بهروزفیاضی  | 

اصلاح تاریخ تولد

بموجب ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 2/11/1367 مجلس شورای اسلامی : " تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است " .


تبصره : صاحب شناسنامه تنها یکبار در طول عمر و در صورتیکه اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیون ذیربط بیش از پنج سال باشد می تواند سن خود را اصلاح نماید .

 

اشخاص می توانند در صورتی که سن واقعی آنان با تاریخ تولد مندرج در اسناد سجلی و شناسنامه بیش از پنج سال اختلاف داشته باشد درخواست اصلاح تاریخ تولد خود را بنمایند .

 

هر یک از اشخاص زیر که خواهان اصلاح تاریخ تولد خود می باشند می توانند با مراجعه به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود اقدام نمایند .

1- اشخاص 18 سال به بالا .

2- اشخاص کمتر از 18 سال که دارای حکم رشد باشند .

3- پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال .
قیم و وصی برای افراد تحت سرپرستی خود با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد .

 

 

 

 

 

 

 


مدارک مورد نیاز:


1 - درخواست کتبی صاحب سند یا ولی قانونی در برگ مخصوص (فرم شماره 8).

2 - ارائه اصل شناسنامه عکسدار و تصویر آن .

3- یک قطعه عکس جدید .

4- اصل و تصویر حکم رشد برای اشخاص کمتر از 18 سال که شخصا" مراجعه می‌نمایند .

5- اصل تصویر مدارک مربوط به قیم یا وصی برای افراد تحت سرپرستی .

6- فیش بانکی به مبلغ 000‚100 ریال نزد هر یک از شعب بانک ملی ایران بنام سازمان ثبت احوال کشور .

+ نوشته شده در  جمعه ۸ آذر۱۳۸۷ساعت ۰:۳۲ قبل از ظهر  توسط بهروزفیاضی  | 

قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی

 

 ماده 1- وزارتخانه های کشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند با رعایت قوانین و مقررات، برای کلیه اتباع ایرانی شماره ملی و کدپستی اختصاص دهند.

ماده 2- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، وزارتخانه ها، سازمانها، شرکت ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، دانشگاهها، بانکها، شهرداریها، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و شرکتها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند از شماره ملی و کدپستی ده رقمی که توسط سازمان ثبت احوال کشور و در قالب کارت شناسایی و با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران برای شناسایی افراد و اشخاص و محل کار یا سکونت آنها حسب مورد اختصاص خواهد یافت تبعیت نموده و بکار گیرند.

ماده 3- کارت یاد شده در ماده فوق بعنوان سند شناسایی اتباع ایرانی و مشمول کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است و باید همیشه همراه صاحب آن باشد.

تبصره : دارنده کارت در صورت تغییر محل سکونت یا کار خود، باید مراتب را در اولین فرصت ممکن به سازمان ثبت احوال کشور اطلاع دهد.

ماده 4- صدور هرگونه کارت شناسایی اداری یا صنفی یا گواهینامه رانندگی و مشابه آنها، بدون درج شماره ملی و کدپستی ممنوع است

تبصره : کارتهای شناسائی اداری، صنفی یا گواهینامه رانندگی و مشابه آنها که قبل از تصویب و اجرای این قانون صادر شده اند تا زمانی که شرایط برای تعویض آنها به شکل جدید فراهم نگردیده معتبر خواهند بود.

ماده 5- دولت موظف است هزینه های اجرای طرح شماره ملی و کدپستی را در بودجه دستگاههای اجرایی مربوط پیش بینی نماید.

ماده 6- آئین نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه های کشور و پست و تلگراف و تلفن ظرف مدت 2 ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/2/1376 به تائید شورای نگهبان رسیده است.

+ نوشته شده در  جمعه ۸ آذر۱۳۸۷ساعت ۰:۲۸ قبل از ظهر  توسط بهروزفیاضی  | 

"سازمان ثبت احوال کشور"

"سازمان ثبت احوال کشور" سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل از لحاظ اداری، مالی، و اجرایی و از حیث تشکیلاتی در دولت وابسته به وزارت کشور است.

 

 

 این سازمان بصورت متمرکز اداره می شود و کلیه ادارات در سطح کشور تابع ستاد مرکزی بوده و آئین نامه ها و دستور العمل های مصوب ابلاغی را اجرا می نماید. به دلیل گستردگی وظایف قانونی، "سازمان ثبت احوال کشور" در اقصی نقاط کشور به ارائه خدمات مشغول بوده و پر مراجعه ترین سازمان دولتی است.

 

 

تاریخچه ثبت احوال به صورت یکپارچه و منسجم در جهان مربوط به قرن نوزدهم میلادی است، در ایران قانون ثبت احوال در جلسه مورخ 20 آذر ماه 1297 هجری شمسی هیات وزیران به تصویب رسید و با صدور اولین شناسنامه برای دختری به نام فاطمه ایرانی در تاریخ 3 دی ماه 1297 در تهران فعالیت خود را آغاز کرد و طی 10 سال در تمام استانها و شهرستانهای بزرگ دایر و فعال شد.

 

 

براساس قانون مصوب 20 خرداد 1307 "اداره کل احصائیه و سجل احوال" تابع وزارت کشور تاسیس و بطور مستقل شروع به کار نمود. بعد از آن نیز در سال 1319 با تصویب قانون جدید و تهیه و تدوین آئین نامه مربوطه نام قبلی به "اداره کل آمار و ثبت احوال" تغییر یافت.

 

 

 در تیر ماه 1355 "سازمان ثبت احوال کشور" با شکل نوین و شرح وظائف معین به تصویب رسیده و آخرین اصلاحات در پاره ای از مواد آن در سال 1363 توسط مجلس شورای اسلامی به عمل آمده است.
+ نوشته شده در  جمعه ۸ آذر۱۳۸۷ساعت ۰:۲۶ قبل از ظهر  توسط بهروزفیاضی  | 

نکاتی خواندنی درخصوص ثبت احوال

ثبت احوال بصورت یکپارچه و منسجم در جهان مربوط به قرن نوزدهم میلادی است. در ایران همزمان با نوسازی و مدرنیزاسیون و نیاز به شناسایی اتباع جهت ایجاد ارتش منظم، اخذ مالیات و... تاسیس ثبت احوال در دستور کار قرارگرفت از این رو در جلسه مورخه 30 آذر ماه 1297 هجری شمسی به تصویب هیات وزیران رسید و با صدور اولین شناسنامه برای دختری به نام فاطمه ایرانی در تاریخ 3 دیماه 1297 در تهران فعالیت خود را آغاز کرد.

تا قبل از سال 1295 هجری شمسی ثبت وقایع حیاتی از جمله ولادت و وفات براساس اعتقادات مذهبی و سنت های رایج در کشور، با نگارش نام و تاریخ ولادت مولود در پشت جلد کتب مقدس از جمله قرآن مجید به عمل می آمد و از افراد متوفی نیز جزء نام و تاریخ وفات آنان که بر روی سنگ قبر ایشان نگاشته می شد اثری مشاهده نمی گردید. با گسترش فرهنگ و دانش بشری و نیز توسعه روز افزون شهرها و روستاها و افزایش جمعیت کشور،  نیاز به سازمان و تشکیلاتی برای ثبت وقایع حیاتی ضرورتی اجتناب ناپذیر می نمود. به تدریج فکر تشکیل سازمان متولی ثبت ولادت و وفات و نیز صدور شناسنامه برای اتباع کشور قوت گرفت. ابتدا سندی مشتمل بر 41 ماده در سال 1297 هجری شمسی به تصویب هیات وزیران رسید و اداره ای تحت عنوان اداره سجل احوال در وزارت داخله (کشور) وقت به وجود آمد؛ پس از تشکیل این اداره اولین شناسنامه به شماره 1 در بخش 2 تهران در تاریخ 16 آذر 1297 هجری شمسی به نام فاطمه ایرانی صادر گردید.

پس ازاین دوره اولین قانون ثبت احوال مشتمل بر 35 ماده در خرداد سال 1304 هجری شمسی در مجلس شورای ملی وقت تصویب شد. براساس این قانون مقرر گردید کلیه اتباع ایرانی در داخل و خارج از کشور باید دارای شناسنامه باشند.

سه سال پس از تصویب اولین قانون ثبت احوال یعنی در سال 1307 هجری شمسی قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر 16 ماده تصویب گردید.

براساس این قانون وظیفه جمع آوری آمارهای مختلف نیز به اداره سجل احوال محول گردید، به همین جهت نام این اداره نیز به اداره احصائیه و سجل احوال تغییر یافت. از آن تاریخ به تناسب شرایط زمانی تغییر و تحولات بوجود آمده در کشور و با احساس عدم تناسب قوانین موجود با نیازهای جامعه، قانون ثبت احوال نیز به دفعات مورد تجدید نظر، تغییر و اصلاح قرار گرفت. متعاقباً دراردیبهشت سال 1319 قانون نسبتاً جامع و کاملی مشتمل بر 55 ماده تصویب گردید و پس از آن آئین نامه مربوط به این قانون نیز در همان سال مشتمل بر 131 ماده به تصویب رسید. این قانون به جهت جامعیت نسبی قریب 36 سال پایدار ماند.

پس از گذشت این زمان در تیر ماه 1355 قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر 55 ماده به تصویب رسید و سپس به موجب اصلاحیه دی ماه سال 1363 مجلس شورای اسلامی در برخی از مواد اصلاحاتی صورت گرفت و تاکنون نیز این قانون به قوت خود باقی مانده است.

در یک نگاه اجمالی سیر قانونگذاری درخصوص ثبت احوال را اینگونه می توان دسته بندی نمود:
1- تهیه تصویب نامه ثبت احوال در سال 1297 مشتمل بر 41 ماده
عمومی ادامه فعالیت داد.
تشکیلات جدید ثبت احوال نیز پس از این جدایی به اداره کل ثبت احوال تغییر نام یافت.

سرانجام با تصویب قانون تقسمات کشوری ادارات استانی و شهرستانی این سازمان نیز گسترش یافت و عنوان آن نیز به سازمان ثبت احوال کشور تغییر یافت.

سازمان ثبت احوال کشور به دلیل دراختیار داشتن اسناد هویت و تابعیت فردی و آمارهای حیاتی یکی از ارکان مهم حکومت تلقی می شود. ارائه خدمات عمومی به آحاد مردم و اطلاعات ویژه جمعیتی به ارکان حکومت از ویژگی های اختصاصی و انحصاری این سازمان است.

در حال حاضر سازمان مذکور برای انجام ماموریت های محوله، تشکیلاتی به شرح ذیل دارد:
حوزه ریاست ، 3 معاونت (امور سجلی، آمار و انفورماتیک و اداری و مالی) و 6 اداره کل (امورحقوقی، سجلی و پژوهش، ثبت احوال امور خارجه، خدمات ماشینی، اموراداری و امور مالی)، 6 دفتر ستادی (دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی، دفتر توسعه و فن آوری اطلاعات، دفتر بودجه و تشکیلات، دفتر روابط عمومی و دفتر مدیریت و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و مدیریت حراست، یک مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی) و 30 اداره کل ثبت احوال استانی که به انجام وظایفی نظیر «سیاستگذاری، برنامه ریزی کلان، نظارت و ارزیابی، تدوین و اصلاح قوانین و مقررات و رویه های اداری، آئین نامه ها و دستور العمل ها و...» همت می گمارند و بالاخره تعداد 476 اداره اجرایی انجام فعالیتهای خدمات رسانی در زمینه امور سجلی و انفورماتیک می پردازند. ذیلاً به شرح مختصری از فعالیت های اصلی سازمان بسنده می گردد.

وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار ذیل است:
الف) ثبت ولادت و صدور شناسنامه
ب) ثبت وفات و صدور گواهی
ج) تعویض شناسنامه های موجود در دست مردم
د) ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات
هـ) صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجه و تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی
و) ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیتی و صدور کارت شناسنایی ملی
ز) جمع آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن
ی) وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است
2- تهیه و تصویب قانون سجل احوال در تاریخ 14/3/1304 مشتمل بر 4 فصل و 35 ماده
3- تهیه و تصویب نظام نامه اداره کل احصائیه و ثبت احوال توسط هیات وزیران در 20/11/1314 مشتمل بر 196 ماده و تعیین تشکیلات دفاتر و ادارات ثبت احوال در شهرستانها
4- تهیه و تصویب قانون اصلاح قانون ثبت احوال دراردیبهشت سال 1319 مشتمل بر 5 باب و 55 ماده
5- تهیه و تصویب آئین نامه قانون ثبت احوال سال 1319 مشتمل بر 131 ماده
6- تهیه و تصویب قانون ثبت احوال در تیرماه سال 1355
7- اصلاح و بازنگری قانون ثبت احوال توسط مجلس شورای اسلامی در تاریخ 18/10/1363
8- تصویب آئین نامه طرز رسیدگی هیاتهای حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال
9- تصویب قانون تخلفات، جرائم و مجازاتها مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1370

همزمان با تغییر و تصویب قوانین جدید، تشکیلات ثبت احوال نیز کاملتر گردید. این سازمان تا سال 1310 تنها دارای 94 اداره در تهران و شهرستانها بود. در سال 1308 ثبت ولادت و صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور به سفارتخانه ها و نمایندگی های ایران در خارج از کشور محول شد. در سال 1337 نیز قسمت آمار از ثبت احوال منفک و تحت عنوان اداره کل آمار
+ نوشته شده در  جمعه ۸ آذر۱۳۸۷ساعت ۰:۲۵ قبل از ظهر  توسط بهروزفیاضی  | 

خط مشی های کلی


جهت تامین اهداف اعمال موارد زیر ضروری است:
- ثبت وقایع چهارگانه جمعیت و تجزیه و تحلیل و استنتاج لازم
- تعویض شناسنامه های قدیمی موجود و صدور شناسنامه های موالید
- ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیتی به منظور دریافت و نگهداری اطلاعات سجلی و ارائه خدمات سجلی و اطلاعاتی
- ارائه خدمات فردی (مدارک شخصی و موقعیت اجتماعی را مبتنی بر واقعیتها مشخص می کند.)
-ارائه خدمات عمومی (اطلاعات مندرج در اسناد و مدارک ثبت زمینه آمارهای حیاتی برای مسئولان است.)
- شناخت ایلات و عشایر و طوایف در سراسر ایران بویژه شرق کشور
- شناخت خارجیان مقیم و ایرانیان مقیم خارج
- صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجی
- استفاده از اطلاعات 75 ساله ذخیره شده درثبت احوال
- شناخت هویتی افراد کشور
- جمع آوری و تهیه آمارهای انسانی سراسر کشور و انتشار آن
- تخصیص شماره شناسنامه اختصاصی (شماره شناسائی یا کدملی) که شماره منحصر به فرد برای ایرانیان که کلید دستیابی به اطلاعات است.
- بازنشستگی، بسیج نظامی، بیمه تحصیلی، سجل کیفری
- مساعدت به منطقی کردن نظام تشکیلاتی و تغییر تشکیلات و سازماندهی جدید و جلوگیری از کارهای تکراری
- مساعدت به تقویت بنیه انسانی دفاعی کشور (سربازگیری) و اجرای مصوبات شورایعالی پشتیبانی جنگ در این ارتباط
- مشارکت در انگشت نگاری غیر عمومی، نگهداری و اعمال کلاسمان آثار انگشتان در اسناد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۶ آذر۱۳۸۷ساعت ۲۰:۵۸ بعد از ظهر  توسط بهروزفیاضی  | 

اهداف کلی و بلند مدت

- فراهم آوردن موجبات شناسایی هویت مردم و ثبت وقایع حیاتی
- دستیابی به اطلاعات کافی از نیروی انسانی کشور
- ایجاد پیوند بین بخشهای نظام و مردم با حکومت
- تغییرات بنیادی در نظام ثبت احوال کشور
- بازسازی اسناد مناطق جنگی و بازسازی و نوسازی عمرانی
- حل مشکلات اسنادی مهاجرین جنگ تحمیلی، مهاجرین و پناهندگان عراقی و افغانی و معاودین عراقی
- اصلاح تشکیلات و بهبود روش در بخشهای مختلف سازمان و توسعه تشکیلات تا سطح بخشداریها
- ایجاد فضای مناسب خدمتی در مرکز و استانها
- استفاده از ظرفیتهای ارگانهای ذیربط و افزایش کمی و کیفی و نیروهای سازمان متناسب جامعه انقلاب و جمعیت کشور
- تغییر در قانون ثبت احوال و تهیه آئین نامه مناسب اصلاح اساسی سیستم ثبت احوال و مراقبت کامل از اسناد
- ابطال شناسنامه های موهوم – تکراری – جعلی –غصبی در جریان و از اعتبار ساقط کردن المثنی ها
-اعمال مقررات کیفری درمورد تخلفات  و سوء استفاده از شناسنامه ها و اسناد
- اصلاحات ضروری در ثبت احوال کشور به صورت ضربتی
- تسریع امور ارگانهای اجرائی مملکت برای خدمت دهی در قالب برنامه های رفاهی و اجتماعی نظام
- کمک به اعمال سیاستهای جمعیتی در برنامه 5 ساله کشور ( کنترل موالید- فاصله گذاری – اسکان جمعیت)
- کمک به تحقق اهداف کلی و کمی برنامه 5 ساله کشور
- پوشش کامل کشور به لحاظ خدمات (جوامع شهری –روستایی –عشایری)
- مساعدت به هماهنگی طرحهای انفورماتیک جمعیتی کشور
- مساعدت به ایجاد نظام های مالیاتی، طب ملی،  نظام وظیفه، استخدام، و ...
- ثبت سریع و دقیق و گردش سریع اطلاعات در نظام
- کنترل و حفاظت از اسناد و مدارک هویتی و تابعیتی
- نوسازی سیستم و ایمن سازی و بهسازی اسناد سجلی
- حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها
- جلوگیری از جعل اسناد توسط اتباع خارجی و وابستگان به بیگانه

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۶ آذر۱۳۸۷ساعت ۲۰:۴۱ بعد از ظهر  توسط بهروزفیاضی  | 

قوانين ومقررات

ماده اول ) پس از نشر و اعلام قانونی این حکم و با رعایت مقررات ماده سی و نه همین قانون تمام اتباع ایران باید دارای سجل احوال رسمی باشند.

 

ماده دوم ) سجل احوال رسمی در دفاتر مخصوصه این کار ثبت و سواد مطابق اصل در موقع تقاضای علاقه مندان ( اشخاص ذی نفع ) به آنها داده می شود.

 

ماده سوم ) هر رئیس خانواده باید برای خانواده خود نام مخصوصی اختیار نماید که پس از اظهار رسمی آن نام به خود او و به هریک از خانواده او تعلق گرفته به همان نام منسوب خواهند گردید.

 

ماده چهارم ) سجل احوال یک نفر شامل مطالب ذیل خواهد بود.

الف – نام خانواده    ب- اسم یا اسامی شخصی   ح – لقب در صورتی که شخص دارای آن باشد    د – محل تولد   هـ – تاریخ   و – اسم پدر   ف – اسم مادر.

 

ماده پنجم ) هر کسی باید دارای اسمی باشد مرکب از 1- نام خانواده  2- اسم شخصی  3- اسم محلی که در آنجا متولد و اسمش ثبت گردیده مثلاً‌ : ساسان – ( نام خانواده ) اسکندر     (اسم شخصی) تهران (محل تولد).

 

ماده ششم ) القاب رسمی از طرف دولت اعطاء می شود بر حسب موقع قبل ار اسم و یا بعد از آن قید می گردد ولی در هر صورت باید القاب لزوماً در حاشیه سجل ولادت شخص ذکر شود و مامور اداره سجل احوال در موقع ثبت القاب البته باید سند لقب را معاینه کند.

 

ماده هفتم ) در موقع تولد طفل اعم از ذکور و اناث پدر و در غیاب او مادر یا جد ملکلف می باشند در ظرف پانزده روز لااقل به اداره سجل احوال مولود جدید خود را اظهار نمایند و در موقع اخبار و اظهار باید دو نفر شاهد و مصدق همراه باشند.

 

ماده هشتم ) در هریک از شهرها و قصبات و آبادیهای مملکت اداره برای سجل احوال تاسیس می شود.

 

ماده نهم ) در شهرهایی که نظمیه مرتبی موجود است اداره سجل احوال مربوط به اداره پلیس بوده و در صورت فقدان اداره پلیس منظم وظایف این کار به حکام و نایب الحکومه ها و کدخدایان قصبات و قراء محول می گردد.

 

ماده دهم ) در شهرهای بزرگ اداره سجل احوال ممکن است در صورت ضرورت دارای چندین شعبه در محلات باشد.

 

ماده یازدهم ) هر یک از ادارات سجل احوال به قدر کافی اجزای خواهد داشت که بتوانند اقلاً سه دفتر ذیل را نگاه بدارند. 1- دفتر تولد  2- دفتر ازدواج  3- دفتر متوفیات

 

ماده دوازدهم ) هر یک از مامورین این اداره که سجل احوال اشخاص را در اوراق جداگانه یا دفاتری غیر از دفاتر مقرره ثبت نماید از یک ماه الی سه ماه محکوم به حبس خواهد بود.

 

ماده سیزدهم ) روسای خانواده علاوه بر اینکه باید موافق ماده هفتم اداره سجل احوال را از وقوع ولادت مستحضر نماید ازدواج و فوت هریک از اعضای خانواده خود را نیز لازم است در ظرف پانزده روز از وقوع ازدواج را زوجین یا وکیل مخصوص آنها می توانند اعلام و اظهار نمایند.

 

ماده چهاردهم ) دفاتر سجل احوال سال به سال تجدید می شود و هر یک از دفاتر باید نسختین باشد اوراق دفاتر مزبوره را رئیس پلیس یا کدخدای محل نمره گذارده و امضاء می نمایند در آخر سال کلیه دفاتر باید بسته شده یک نسخه از آن در دفتر راکد اداره ضبط و نسخه دیگری برای اداره دفتر محکمه محل ارسال گردد.

 

ماده پانزدهم ) اسناد سجل باید مرتباً یکی بعد از دیگری در دفاتر مخصوص ثبت و به هیچ وجه بین السطور چیزی نوشته نشده و جای سفید نداشته باشد و در صورتی که در نوشتن سهوی حاصل گردد به این جهت احتیاج به تصحیح پیدا کند باید با تمام حروف نوشته شود.

 

ماده شانزدهم ) اسناد سجل احوال در صورتی که مرتباً در دفتر ثبت شده باشد مادامی که مجعولیت آنها ثابت نشده دارای اعتبار خواهند بود – فقط محکمه ابتدائی آن محل می تواند پس از تحقیق و رسیدگی و اثبات سهو اشتباه حکم تغییر آن را با موافقت عقیده مدعی العموم صادر نماید.

ماده هفدهم ) احکام تصحیح شده را مدعی العموم بدون فوت وقت به مامور سجل احوال که کار راجع به او است ابلاغ می نماید احکام مزبوره باید در دفتر مخصوص ثبت و در حاشیه سند سجل اصلاح شده نیز قید گردد.

 

ماده هیجدهم ) هر مامور اداره سجل احوال که مرتکب خطای ارادی شده باشد در محضر محکمه صالحه تعقیب و مطابق مواد 135 و 136 و 137 قانون مجازات خواهد بود.

 

ماده نوزدهم ) مجازات مقرره در ماده 138 نسبت به هر کسی که استعمال سند سجل احوالی مجعولی را نموده باشد مجری است.

 

ماده بیستم ) مجازات مقرره در ماده 138 نسبت به هر کسی که استعمال سند سجل احوالی مجعولی را نموده باشد مجری است.

 

ماده بیست و یکم ) در مورد خطایای غیر ارادی و اشتباهات قلمی و هر گونه تسامح و غفلتی که موجب ضرر و خسارت دیگران باشد از شانزده قران الی پانصد قران جزاء نقدی خواهد داشت و این مجازات غیر از دعاوی خصوصی خساراتی است که ممکن است به مامورین سجل احوال که مقصر هستند اقامه شود.

 

ماده بیست و دوم ) برای اینکه حتی المقدور از اظهارات غلط و کذب احتراز شود لازم است شخص اظهار کننده به معیت دو نفر شاهد در اداره سجل احوال حضور به هم رساند.

 

ماده بیست و سوم ) اسناد سجل ولادت در دفاتر مخصوص این کار ثبت و شامل مندرجات ذیل خواهد بود روز ساعت و محل تولد تعیین ذکور و اناث بودن طفل و اسامی که برای او معین می شود و همچنین اسامی شخصی و نام خانواده سن شغل مسکن پدر و مادر و شهر ( رجوع به ضمیمه نموده (1) نمونه سجل ولادت).

 

ماده بیست وچهارم ) سجل ازدواج در دفاتر مخصوص این کار ثبت و شامل مندرجات ذیل خواهد بود. اسامی شخصی نام خانواده شغل و محل و تاریخ تولد مسکن زوج و زوجه – اسامی شخصی و نام خانواده سن و شغل و مسکن پدر و مادر – تصدیق زوجین به وقوع مزاوجت و معرفی اشخاصی که صیغه عقد را جاری کرده اند نام خانواده و اسامی شخصی، سن، شغل، مسکن شهود  – وقوع ازدواج در حاشیه سجل ولادت زوجین نیز قید خواهد شد ( رجوع به ضمیمه 3 نموده سجل ازدواج ).

 

ماده بیست وپنجم ) اجرای صیغه طلاق که شرعاً در محضر یکی از علماء وقوع یافته باشد در حاشیه سجل ازدواج قدی خواهد گردید.

 

ماده بیست وششم ) هر یک از علماء پس از نوشتن عقدنامه یا طلاق نامه مکلف هستند که سواد قبالجات  مزبور را به اداره سجل احوال محل اقامت خود بدهند.

 

ماده بیست وهفتم ) هر یک از علماء که عمداً و سهواً با مقررات ماده قبل مخالفت نماید مسئول خواهد بود.

 

ماده بیست وهشتم ) چنانچه اظهار کنندگان با شهود به واسطه بی سوادی نتوانند امضاء نمایند مامور سجل احوال این مسئله را مخصوصاً قید خواهند نمود.

 

ماده بیست ونهم ) سجل وفات در دفاتر مخصوصه این کار ثبت و شامل مندرجات ذیل خواهدبود.

نام خانواده ، اسامی شخصی ، سن ، ‌محل تولد ، شغل و مسکن متوفی ، نام خانواده و اسامی شخصی زوج و زوجه ( در صورتیکه متوفی زن یا شوهر داشته باشد ولو اینکه آن زن یا شوهر متوفی باشد نام خانواده – اسامی شخصی سن مسکن و شغل اظهار کننده درجه نسبت او ( در صورتی که یا متوفی منسوب باشد ) اسم غسال ( رجوع به ضمیمه 3 نمونه سجل وفات ).

 

ماده سی ام ) در مواقعی که علایم فوت غیر طبیعی در متوفی مشهود باشد اقدام به دفن ممکن نخواهد بود مگر اینکه یکی از مامورین پارکه یا نظمیمه به معیت طبیب قانونی متوفی را معاینه نموده و صورت مجلس راجع به معاینه جسد را مرتب نماید در صورت نبودن یکی از اعضای خانواده متوفی مامور عدلیه یا نظمیمه در اداره سجل احوال حاضر شده اطلاعات لازمه را برای سجل وفات اظهار خواهد داشت.

 

ماده سی و یکم ) کلیه تاریخ ( ماه و سال ) اسناد سجل احوال شمسی خواهد بود ولی می توان در مقابل تاریخ شمسی تاریخ قمری را نیز ذکر نمود. 

 

ماده سی و دوم )  در ظرف مدت معاینه در ماده سی و نهم موقتاً چنین مقرر است که کلیه روسای خانواده ها شخصاً در اداره سجل احوال محل اقامت خود حضور به هم رسانیده سجل احوال خویش و تمام خانواده خود را که هنوز در تحت اقتدار ایشان هستند یا با آنها در یک منزل سکنی دارند و قبل از اجرای این حکم تولد یافته اند اظهار دارند.

 

ماده سی و سوم ) همینطور موقتاً مقرر است که اظهارات مذکوره در ماده سی ودوم در اوراق مخصوصه به دو نسخه و در دفتر اداره سجل احوال به ترتیب حروف الفبای مرتب شود.

در ماه آخر سال اوراق مزبوره به دو نسخه در دفتر مخصوص تولد ثبت خواهد گردید و این دفتر متضمن سجل احوال کلیه اشخاص خواهد بود که قبل از اجرای این حکم تولد یافته اند.

 

ماده سی وچهارم ) منتها در ظرف یکسال پس از اجرای این حکم با رعایت ماده سی و نهم کلیه اتباع ایران که بالغ باشند اعم از ذکور و اناث باید دارای سجل ولادتی باشند که به طریق قانون از طرف اداره صالحه سجل احوال صادره شده است.

 

ماده سی وپنجم ) کلیه سجل احوال (تولد، ازدواج،  وفات) راجعه به اتباع ایران و یا اتباع خارجه که در ممالک خارجه موافق ترتیبات معموله آن مملکت صورت گرفته باشد دارای اعتبار خواهد بود.

 

ماده سی وششم ) کلیه اسناد رسمی از قبیل تعرفه انتخابات تعرفه هویت تذکره و جواز حمل سلاح و غیره پس از ملاحظه سجل ولادت بر طبق آن ترتیب داده می شود.

 

ماده سی و هفتم ) به هر سجل ولادتی که به موجب ماده سی و چهارم تسلیم گردد یک قران تمبر الصاق خواهد گردید و همینطور از هر سواد سجلی که از طرف اداره سجل احوال داده شود یک قران دریافت خواهد شد.

 

ماده سی وهشتم ) شعب سجل احوال در تحت اداره وزارت داخله بوده و وزارت عدلیه به توسط مدعیان ابتدایی و استیناف در آن نظارت خواهد داشت.

 

ماده سی ونهم ) مواد مندرجه در این حکم شامل کل ممالک ایران می باشد لیکن اجرای آن تدریجی خواهد بود به این ترتیب که در تهران بعد از انقضای مدت قانونی عمومی راجع به اعلان و رسمیت یافتن فوراً اجرا شده و در نقاط دیگر وزارت داخله تدارک لوازم اجرای آن را به عمل آورده و در موقع مقتضی اعلان و اجرای خواهد داشت.

 

ماده چهلم ) پس از آنکه مقررات راجعه به سجل احوال به موقع اجرای گذارده شده باشد اشخاصی که از متابعت آن در نقاطی که مواد فوق کاملاً به موقع اجرا گذاشته شده است امتناع یا غفلت نمایند از شش روز الی یک ماه محکوم به حبس خواهند بود و در صورت تکرار از یک ماه الی شش ماه محبوس و از صد تا بیست هزار جریمه خواهند شد.

 

ماده چهل و یکم ) وزیر داخله و وزیر عدلیه هر یک تا حدی که امر راجع به آنها می شود مامور اجرای این حکم می باشند.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۶ آذر۱۳۸۷ساعت ۲۰:۲۵ بعد از ظهر  توسط بهروزفیاضی  | 

با سلام به خوانندگان گرامی :

نویسنده این وبلاگ درنظر دارد تا درراستای آگاهی مردم عزیز

از کلیه امور اداره ثبت احوال گام تاثیرگذاری برداشته

وهمچنین درخصوص امورات فوق فرهنگسازی نماید .

امید است درپیشبرد این امر خطیر یاریمان کنید.

ضمنا کلیه مطالب مطابق سایت سازمان ثبت احوال کشور

بوده واینجانب آمادگی خودرا جهت پاسخگوئی به هرگونه سوالاتی که در ذهن عزیزان باشد

باکمک همکاران عزیز اعلام میدارم.

+ نوشته شده در  شنبه ۲ آذر۱۳۸۷ساعت ۲۰:۲۰ بعد از ظهر  توسط بهروزفیاضی  |